Dags att ta tuberkulos på allvar!

juni 09, 2010

Kongressen har idag godkänt ett uttalande om tbc.

Tuberkulos är en av världens vanligaste infektionssjukdomar. Trots det är den enligt WHO en försummad sjukdom. Varje år insjuknar minst nio miljoner människor och två miljoner dör. Flest drabbade finns i Afrika och Asien.

I Sverige var sjukdomen långt in på 1940-talet en fruktad farsot. Och det var faktiskt tuberkulospatienter som startade de första föreningarna i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund i början av 1900-talet.

Sedan flera decennier har man sett en minskning av sjukdomen men på senare tid har sjukdomen börjat öka, även i vårt land. Under 2009 rapporterade 643 fall av tuberkulos. Det är en ökning med 16 procent jämfört med 2008. Det sker en inhemsk spridning, både bland barn och vuxna, främst i den utrikes födda befolkningen enligt Smittskyddsinstitutet.

Flest fall finns i Stockholmsområdet

Ett ytterligare oroande tecken är att tuberkelbakterierna börjat utveckla resistens mot de läkemedel som finns i dag. Det behövs nya behandlingsmodeller, diagnosverktyg och bättre vaccin. Tidig upptäckt av sjukdomen är ytterst viktig för att förhindra smittspridning, sjukdomsutbrott och en eventuell epidemi.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund anser att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att begränsa smittspridningen i Sverige och resten av världen.

Vi vill att:

  • Tuberkulos bör uppmärksammas när det gäller utbildning och fortbildning av personal inom hälso- och sjukvården. Det är av yttersta vikt att man inte av okunskap missar sjukdomen.
  • Att alla nyanlända personer som kommer till Sverige från länder där tuberkulos är vanligt förekommande erbjuds och kommer till hälsoundersökning ganska snart efter ankomst.
  • Staten avsätter ökade anslag till forskning om tuberkulos. Bättre tester, mediciner och vaccin behövs, framför allt i de länder där sjukdomen härjar som mest.

För ytterligare information:

Berndt Nilsson, förbundsordförande
Lars Edborg, tf förbundssekreterare