Årsmöte 2016

Årsmöte 2016

Protokoll

 

Protokoll fört vid årsmöte med HjärtLungföreningen Bollnäs-Ovanåker den 23 februari 2016 på Kämpens Hembygdsgård Bollnäs.

Närvarande 36 medlemmar

§  1   Mötets öppnande

Ordförande Torsten Pettersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 §  2   Parentation

En tyst minut hölls över avlidna medlemmar.

 §  3   Mötets behöriga sammankallande

Kallelse har skickats ut med medlemsbladet och annons införd i tidningen Ljusnan.

 §  4   Val av mötesordförande

Till ordförande för mötet valdes Bertil Hulth.

 §  5   Val av mötessekreterare

Till mötets sekreterare valdes Ulla Broberg.

 §  6   Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Jan Fagerström och Anita Westelius.

 §  7   Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen genomgicks och lades till handlingarna.

 §  8 a/ Kassörens berättelse föreningen

Kassören Börje Broberg redogjorde för föreningens ekonomi.

  8 b/  Kassörens berättelse för Hjärtfonden

Kassören Börje Broberg redogjorde för Hjärtfondens ekonomi

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§  9 a /  Revisorernas berättelse föreningen

Ordförande Bertil Hulth föredrog revisionsberättelsen för föreningen.

    9 b/   Revisorernas berättelse Hjärtfonden

Ordförande Bertil Hulth föredrog revisionsberättelsen för Hjärtfonden

Rapporterna lades till handlingarna

§ 10   Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

§ 11   Behandling av motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 12   Behandling av styrelsen förslag

Inga förslag från styrelsen.

§  13   Fastställande av föreningens handlingsplan

Handlingsplan finns med i medlemsbladet som kommer 2 gånger per år.

§ 14   Fastställande av årsavgift

Mötet beslutade att årsavgiften blir oförändrad 160 kronor.

§ 15   Fastställande av budget för 2016

Kassören Börje Broberg presenterade budgeten för 2016.

Budgeten godkändes och lades till handlingarna.

§ 16   Valärenden

a/  Till ordförande på två år omvaldes Torsten Pettersson

b/  Till studieorganisatör på två år omvaldes Eva Froms

c/   Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Curt Farén och nyvaldes Harriet Arvidsson.

d/   Till ersättare på ett år omvaldes Alf Wernersson och Elsy Johansson

e/   Till revisor på två år omvaldes Britt-Louise Wennberg

f/   Till revisor ersättare på ett år omvaldes Sture Nilsson

g/   Val av ombud till länsföreningens årsmöte 2017

Mötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att utse 2 ordinarie ombud och 2 ersättare.

h/   Till valberedning nyvaldes Donald Mailert och omvaldes Jan Fagerström och Ulf Abrahamsson.

§ 17   Val av ledamöter till Hjärtfonden

Till ledamöter på ett år valdes

Curt Trosell omval

Kent Olsson omval

Torsten Pettersson omval

Adj.ledamot Börje Broberg

Vivianne Bengtsson nyval

§  18   Avslutning

Ordförande Bertil Hulth och Ulla Broberg tackade för förtroendet att leda mötet.

Torsten Pettersson tackade och överlämnade presentkort till kvällens gäster.

Därmed avslutades årsmötet.

Vid protokolletJusteras

 

Ulla Broberg                          Bertil Hulth       Jan Fagerström                Anita Westelius

Sekr                                          ordf.