Världstuberkulosdagen

24 mars är den internationella tbc-dagen som uppmärksammas bland annat av Världshälsoorganisationen WHO. 2014 beslutade WHO om en 20-årsstrategi för att slutligen få bukt med sjukdomen.

Strategin sätter upp mål och insatser som uppmanar regeringar, myndigheter och andra till att satsa på patientnära vård, ta fram policys och system för prevention och omvårdnad.

WHO uppmanar till intensifierad forskning

WHO uppmanar också länderna att intensifiera forskning och utveckling som kan leda till slutet på tbc-epidemin. Ambitionen är att minska antalet fall med 10 procent per år och till år 2035 komma ner i siffror som liknar Sveriges idag. Dödsfallen ska minska med 95 procent.

Tbc i Sverige

I Sverige har antalet fall ökat de senaste tio åren men ligger på en jämförelsevis låg nivå men drabbar utsatta grupper hårt. Ökningen beror på migrationen från länder där tbc fortfarande är vanligt och understryker vikten av att nyanlända personer erbjuds hälsoundersökning tidigt efter att de har kommit till Sverige, särskilt gäller detta personer från länder där tbc är vanligt förekommande.

Under 2015 har det anmälts totalt 835 nya fall av tuberkulos i Sverige. Det är en fortsatt ökning jämfört med 2014 (835 resp. 684) och sedan 2003 så har antalet fall ökat med över 100 % (410 fall 2003). (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Även om inga symtom på tuberkulos kan upptäckas är screening för latent tuberkulos vid ankomsten till Sverige värdefull. Då kan eventuell förebyggande behandling sättas in och man kan ge information om symtom på aktiv tuberkulos så att man snabbt vänder sig till läkare vid behov.

HjärtLung och tuberkulosen

Riksförbundet HjärtLung har sitt ursprung i tbc-problematiken i Sverige som under årtionden var hårt ansatt av sjukdomen.

De Lungsjukas Riksförbund, som bildades i juli 1939, var föregångare till dagens organisation och de människor som engagerade sig då arbetade för bättre vård och behandling och att föra en intressepolitisk debatt kring sjukdomen som var och är fortfarande hårt stigmatiserande.

1943 presenterade förbundet sin första stora undersökning om lungsjukas levnadsförhållanden. Den visade på stora problem, som utanförskap och dålig ekonomi, för de lungsjuka.

 

Läs artiklar ur Status:

Norrland minns vita pesten

Tbc var sjukdomen som kunde radera ut hela familjer. Med avstamp i Norrbottens historia visas nu en utställning på Norrbottens museum om hur tbc inte har upphört att vara ett hot – nu på global nivå.
Läs mer

 
Utställning i Norrbotten Foto: Magnus Östnäs

 

Fakta - tbc

Tuberkulos orsakas av bakterierna inom Mycobacterium tuberculosis komplexet, inklusive M. bovis. I människokroppen kan den förekomma latent under personens hela livstid. Tbc drabbar oftast lungorna och ger då lufvägssymtom i form av hosta, men även andra organ i kroppen kan drabbas.

  • 1882 upptäckte Robert Koch, Nobelpristagaren i fysiologi eller medicin, att orsaken till tbc var tuberkelbacillen.
  • Upptäckten var början till den behandling som finns idag. Trots det är tbc fortfarande en av de svåraste epidemiska och dödliga sjukdomarna i världen.
  • Tbc orsakar nära en och halv miljon dödsfall varje år, i huvudsak i fattiga länder utanför Europa. Nio miljoner insjuknar årligen. Globalt sett har tbc-sjukdomen minskat, men det går alldeles för långsamt – endast 1,5 procents nedgång, enligt WHO.
  • I mitten av 1900-talet kunde tuberkulosen börja behandlas med antibiotika och sedan dess har vi länge sett en minskning av sjukdomen i Sverige.
  • Tuberkulos i Sverige anmälts cirka 650 fall per år.
  • I dag förknippas Riksförbundet HjärtLung med sjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt och KOL. Men förbundets föregångare var ett antal föreningar som startades av tuberkulospatienter i början av 1900-talet. Då var tuberkulosen – eller lungsoten som den kallades – en spridd och fruktad sjukdom som ofta hade dödlig utgång. Läs artiklarna "Från 'gasning' till KOL-skola" och "Norrland minns vita pesten.", ur vår medlemstidning Status.

Källor: Folkhälsomyndigheten, WHO

 

Alva Asp - ett liv

Alva Asp drabbades av tuberkulos som ung och tvingades leva sin sista tid i livet på sanatorium. Ta del av hennes detaljrika illustrationer och starka dagboksanteckningar. 

 

Internationellt arbete mot tbc

Det internationella arbetet för att minska antalet tbc-fall och dödlighet i sjukdomen har varit förhållandevis framgånsrikt. Under åren 1990 till 2013 har dödstalen totalt minskat med 45 procent och antalet nya fall minskar. En framgångsfaktor har varit snabb diagnostik. Men den globala sjukdomsbördan är fortfarande enorm och stora utmaningar kvarstår:

År 2013 uppskattades antalet nya fall till 9 miljoner och 1,5 miljoner människor dog av sjukdomen.

  • Mer än 95 procent av dödsfallen inträffar i de fattigaste länderna och i mest utsatta grupperna i samhället.
  • 37 miljoner människor räddades tackvare diagnos och behandling mellan 1990 och 2013.

 

WHO och Stop TB Partnership

Av de närmare 9 miljoner människor som årligen insjuknar i tbc missas en tredjedel, 3 miljoner människor av sjukvården. Årets kampanj heter "Reach, Treat, Cure Everyone." 

2015 är det fjärde året av kampanjen World TB Day.

Det är Världshälsoorganisationen WHO och Stop TB Partnership som står bakom kampanjen. Den syftar till ökad uppmärksamhet och diskussion bland patienter, frivilligorganisationer, aktörer inom hälso- och sjukvården och andra aktörer för att öka opinionsbildningen och aktiviteterna som kan bidra till att stoppa spridningen av tbc i världen. En viss framgång kan noteras i att motverka multiresistent tbc (MDR-TB) genom särskild behandling.
Källa: who.int

Det finns mycket mer att läsa om tbc på WHO:s engelska hemsida:
www.who.int och på Stop TB Partnerships hemsida www.stoptb.org/

Fler intressanta länkar:

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

LHL i Norge jobbar aktivt med tbc
Våra kollegor i Norge inom LHL, Landsforeningen- for hjerte- og lungesyke har en omfattande verksamhet internationellt med fokus på tbc.
Läs mer www.lhl-internasjonal.no