Beslut och rättigheter

Kärninnehållet på kongressen består av behandling av inkomna förslag till beslut. Motioner från föreningarna och medlemmarna, samt förbundsstyrelsens egna förslag.

Yttrande-, förslags- och rösträtt

Kongressombuden har yttrande-, förslags- och rösträtt. Fullmaktsröstning, att genom fullmakter representera flera ombud, län eller medlemsorganisationer är ej tillåten. Förbundsstyrelsens ledamöter, ersättare, revisorer och valberedning liksom riksförbundets chefstjänsteman samt ledamöter i av styrelsen utsedda organ har yttrande- och förslagsrätt. Övrig anställd personal har yttranderätt.

Beslut av ärenden på dagordningen

Förbundets stadgar reglerar vilka fasta punkter som kongressen ska behandla. (se ½ 6 Kongress, Mon. 4). När det gäller motionerna har förbundsstyrelsen antingen föreslagit bifall, avslag eller ansett motionen besvarad. Kongressen kan välja att gå emot förbundsstyrelsens svar på en motion, samt förbundsstyrelsens egna förslag.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden anger vilka ombud på kongressen som har rösträtt. Varje ombud avser en röst. Vid kongresstart fastställs den aktuella röstlängden.
En fullständig förteckning över de ombud som registrerats in sig på plats för deltagande på kongressen lämnats till presidiet.

Om sluten omröstning uppstår använder man sig av röstlängden och ropar upp ombuden i nummerordning. Ombudet prickas av och lägger sedan sin röstsedel i en valurna i samma ordning som de ropats upp.

Val av förbundets förtroendevalda

Vid varje kongress väljs förbundsstyrelsens förtroendevalda. Alla enskilda medlemmar och medlemsorganisationer har rätt att nominera till ett förtroendeuppdrag inom förbundsstyrelsen. Valberedningen behandlar inkomna nomineringarna som sedan läggs som förslag för beslut på kommande kongressen.